Yeniden : Çalışma Programı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 47.OLAĞAN GENEL KURULU ADAY LİSTESİ

ŞUBELER BİRLİKTELİĞİ – ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MÜHENDİSLER – DDM Ω DİRENÇ LİSTESİ

Çalışma İlkelerimiz

•  TMMOB ve EMO‘ nun mesleki demokratik kitle örgütü olması özelliği gözetilerek,

 • TMMOB İlkeleri ve Çalışma Anlayışı ile, Odamızın geleneklerinde var olan bağımsız demokratik kimliğimiz ile,
 • Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan; toplumdaki her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı temel insan haklarından, barıştan ve uzlaşıdan yana,
 • Ülke ve toplum sorunlarının çözüm önerilerinde demokrat, yurtsever, anti-emperyalist,  emekten ve halktan yana tavır ile,
 • En temel ilkelerimizden biri olan siyasal partilerle aramızda var olan bağımsız ilkesel duruşumuzla,
 • Birlikte üretme alışkanlığı ve kavramını Odamıza taşıyarak,
 • Oda komisyonları; hedeflenen çalışmalara göre ihtiyaç kendi konularında uzman kişilerden oluşan uzmanlık, örgütlenme ve üretim komisyonları olarak çalıştırılacağı,
 • Oda Merkezi`nde alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilerek, Demokratik işleyişe uygun olarak alınan kararların örgütün tüm birimleri tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanmasına çalışılacağı,
 • Sadece Oda Yönetim Kurulu ve/veya Şube Yönetim Kurulları değil, her bir üyenin kendini Odanın bir parçası hissedeceği,
 • Odamızı yönetmelik ve yönergelerin verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında ve Genel Kurul kararları doğrultusunda şeffaf, katılımcı, demokratik yöntemler ile yönetecek, karar alma ve üretme ve yönetme süreçlerinde en etkin koordinasyon zeminleri yaratılacak,
 • Atatürk ilke ve inkılapları, Cumhuriyet kazanımları, laiklik ve demokratik değerlerimiz sonuna kadar savunulacaktır.

bir yönetim anlayışı sürdüreceğiz.

Üye İlişkileri

 • Meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının, halkımızın çıkarları temelinde korunması, geliştirilmesi ve mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasına yönelik çalışma anlayışımız geliştirilecektir.
 • Üyeleri, çalışanları, kurulları ve örgütümüzün tüm birimleri ile barışık ortak çalışmayı sürdürecek,
 • Meslek alanlarımıza yapılan saldırılara karşı gerekli Bakanlıklar ve Kurum ve Kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır
 • Üyelerimizin meslek alanlarına sahip çıkacağız.
 • Üyelerimizin unvanları nedeniyle yaşadığı sorunların çözülmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapacağız.
 • Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulmasını esas alacağız.
 • Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkiler ile üyenin Odaya katkısının daha nitelikli olmasına çalışılacaktır.
 • Henüz ODA üyesi olmayan meslektaşların üye kayıtlarının yapılması için çalışılacaktır.
 • İşsiz üyelerimizin iş arama süreçleri takip edilecek, bu süreçte kendilerini geliştirmeleri için odamız mesleki eğitimlere/seminerlere girmeleri teşvik edilecektir.
 • Oda üyesi olmadan unvan kullanan mühendislerin takibi konusundaki çalışmalar geliştirilecek ve bu meslektaşlarımızın üye olarak kaydedilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.
 • Odamız kadın mühendislerin iş arama sürecinde ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele edeceğiz. Kadın üyelerimizin şube ve merkez çalışmalarına katılımlarını teşvik edecek yöntemler oluşturacağız.
 • Ücretli çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapacağız.
 • 47. dönemde yürütülecek bilimsel etkinlik ve meslek-içi eğitimlerle üyelerimizin mühendislik birikimini artırması için çalışacağız.
 • EMO-Genç üyelere yönelik çalışmalar yürütülecek ve örgütün tüm birimlerinde uygulanması için her türlü desteği vereceğiz.
 • Genç meslektaşlarımızın ilk meslek yaşamına atıldığı dönemlerde yanlarında olunacak, Oda bilincinin geliştirilmesi, mesleki dayanışmanın öneminin vurgulanması ile mesleğe hazırlık kapsamında her türlü çalışmayı yürüteceğiz.

Dönem Çalışmaları:

 • EMO’nun güncel teknolojik gelişmeler ışığında daha verimli, hızlı ve üyesine sahip çıkan bir yapıya kavuşması sağlanacaktır.
 • MİSEM yapısının daha da kurumsallaşması konusunda çalışmalar yapılacak, MİSEM eğiticileri ve çalışanlarına yönelik örgüt içi eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesi planlanacaktır.
 • MİSEM kapsamında yürütülen eğitimlerin tüm doküman ve sunumları yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi sağlanacaktır.
 • MİSEM kapsamında yeni mezun meslektaşlara yönelik temel proje kavramı ve proje hazırlama esasları eğitimleri düzenlenmesi için çalışmalar başlatılacaktır.
 • Şubelerimizde uygulamalı eğitimlerin de yapabileceği laboratuvar kurulması, test yapabilecekleri sahalardan yararlanmaları için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 • MİSEM eğitimleri zayıf akım sistemleri, haberleşme, sinyal işleme, raylı sistemler, elektrikli araçlar, matematiksel modelleme gibi faklı alanları da kapsayacak şekilde genişletilecektir.
 • Üyelerimiz ile en önemli bağlarımızdan biri olan eğitimlerin geliştirilmesi, yüz yüze ve/veya çevrimiçi eğitimlerin teknik altyapı, eğitmen ve dokümantasyon konusunda yeniden gözden geçirilmesi, üyelerin gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.
 • Biyomedikal Mühendisliği alanında ülkemiz çıkarlarını savunan politikalar geliştirilecektir.
 • Daha kaliteli, daha ucuz enerji, iletişim olanakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.
 • Kamusal hizmet alanlarının özelleştirmesine ve piyasalaştırılmasına karşı duruşun örgütlenmesinde etkin olarak yer alacağız. Özelleştirme karşıtı platformlardaki aktif görevimize devam edeceğiz.
 • Özelleştirme süreci, çalışanların durumu, tüketiciye yansımaları ve yeniden kamusallık konularında gerekli çalışmalar ve etkinlikler bu dönem içerisinde de kesintisiz sürdürülecektir.
 • Yeni kaynaklar yaratma adına halkın sahip olduğu, kamu mülklerini (su,  orman gibi), bulunduğu çevrede yaşama ve var olma hakkını yok sayarak ticarileştirilmeye ve halkın kullanımından esirgeyen ranta ve talana karşı direnişte mücadele etmeye devam edeceğiz.
 • Ülkemizin enerji altyapısı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ilişkisi çerçevesinde şebekemizin sorunlarının tespit edilmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülecek ve etkinlikler planlanacaktır.
 • Ülkemizin Telekomünikasyon alanındaki politikaları takip edilecek, yaşanan gelişmelere müdahil olunacak, topluma/kullanıcılara yönelik uygulamaların olumlu, olumsuz yönleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Ülkemizde üst düzeye çıkan bilgi ve iletişim teknolojileri yoksulluğuna karşı politikalar oluşturması, temel sorunların çözülmesine katkı sağlanması ve kamuoyu yaratılması hedeflenmektedir.
 • Nükleer Karşıtı Platform bileşeni olarak, kurulması hedeflenen nükleer santrallere karşı sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile daha etkin çalışma yürütülecek, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çabalar sürdürülecek, mesleki alanlarımıza yönelik Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuatlara üyelerimizin ve kamunun lehine müdahale edilecektir.
 • Meslek içi eğitim çalışmaları, mühendislik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına hizmet ederken bir yandan da mühendisliğin bilinç olarak geriletilmesine neden olan neo-liberal politikalara karşı yeni bir direniş alanı yaratılacaktır.
 • Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkin katılımı sağlanacaktır.
 • Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde hukuksal çalışmalar sürdürülecek, dönem içerisinde belirli periyotlarla Oda ve Şube Hukuk Danışmanları Toplantıları planlanacaktır.
 • Serbest Müşavirlik ve Mühendislik (SMM) Hizmetleri ve En Az Ücret Yönetmeliğinde belirtilen SMM hizmetleri kapsamında üretilen hizmetlerin, mesleki denetim hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürülecek, mesleki denetim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için çaba gösterilecektir.
 • Mali disiplin ve gelir gider dengesi de gözetilerek üyelerimizin mesleki gelişimine kongreler ve sempozyumları gibi bilimsel etkinliklerle sağlanan katkının büyütülmesi hedeflenecektir.
 • Oda merkezinin yanı sıra tüm şubelerin de basın yayın çalışmalarına ağırlık vermesi, ulusal ve bölgesel gelişmeleri izlemesi, ulusal, bölgesel ve sektörel basın yayın kuruluşları ve mensuplarıyla sürekli, kalıcı ilişkiler geliştirmek hedeflenecektir
 • Basın çalışmalarında sosyal medya kullanımının geliştirilmesinin yanı sıra üyelerin Oda çalışmalarını rahatlıkla takip edeceği, işlemlerini yürütebileceği IOS/Android akıllı telefon uygulaması hayata geçirilecektir.
 • Üyelerimize yönelik hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik çalışmalara devam edilecek, daha kolay hizmet alabilmesine yönelik olarak geliştirilecek sistemler ile Oda ve Şubelerin günlük iş yükü makul seviyelere düşürülerek, daha öncelikli konulara yoğunlaşılması sağlanacaktır.
 • Odamızın ve Şubelerimizin kullandığı web sayfaları 47. dönemde, yeniden tasarlanarak, sadeleştirilecek ve mobil cihazları destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Şubelerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, esnek tasarıma sahip arayüzler geliştirilerek, ortak kullanıma sunulacaktır.
 • Odamızın tarihi boyunca ürettiği bilgi ve belgelerin ulaşılabilir biçimde erişime açılması için alt yapı hazırlıkları gerçekleştirilecektir.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bütün çalışma yaşamını kapsaması, İş Güvenliği Mühendisliği alanında meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü ve güvenli çalışma hakkı için çabalarımızı sürdürüp, geliştireceğiz.
 • Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmeye ve Odamız ve TMMOB`de kadın mühendislerin örgütlenme mekanizmalarını geliştirmeye devam edeceğiz.
 • Kadın mühendisler ile ilgili Kurultaylarda, Odamız ve TMMOB Genel Kurullarında alınan kararların hayata geçirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.
 • Parasız, özerk, bilimsel, demokratik, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan eğitim sisteminde üniversiteler için mücadele etmeye devam edeceğiz.
 • Oda-üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.
 • Akademik kadroların, iktisatçı ve sosyal bilimcilerin bilimsel görüş ve çalışmalarını, yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.
 • Odamız Öğrenci Üyeleri ve akademisyen üyelerimiz ile mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla çalışmalar yapacağız.
 • Yeni kaynaklar yaratma adına halkın sahip olduğu, kamu mülklerini (su, orman gibi), bulunduğu çevrede yaşama ve var olma hakkını yok sayarak ticarileştirilmeye ve halkın kullanımından esirgeyen ranta ve talana karşı direnişte mücadele etmeye devam edeceğiz.