SANAYİ ABONESİ İÇİN TARİFE DEĞERLENDİRMESİ

SANAYİ TARİFESİ

31.12.2015 tarih 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar[1]” kapsamındaki abone grupları içinde yer alan;

Sanayi Abone Grubu:

MADDE 3

(1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmî kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli tedarik şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği belgelerinin onaylı bir sureti kalıcı veri saklayıcısıyla veya yazılı dilekçe ekinde ibraz edilir.

(2) Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler için görevli tedarik şirketi, görevli tedarik şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi sanayi abone grubundaki tüketicileri vize bitim tarihinden en az iki ay önce sanayi sicil belgelerinin yenilenerek ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin tüketimlerinin kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubundan faturalandırılacağına dair kalıcı veri saklayıcısıyla veya yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

İfadeleri ile tanımlanmaktadır.

Sanayi sicil Tebliğinin[2] “Sanayi sicil belgesi vizesi” başlıklı 9. Maddesi de “(1) Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibarıyla iki yılda bir elektronik ortamda vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.” hükmünü içermektedir.

EPDK tarafından onaylanarak 01.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren elektrik tarifeleri ile yüzde 50 oranında zamlanan Sanayi abone grubu tarifeleri, Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubu tarife fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Bu tarife yapısı son kaynak tedarik tarifesi için EPDK’nın 31.3.2022 tarih 10907 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olan bir milyon kWh [3] altında tüketimi olan sanayi aboneleri için dikkate değer önem taşımaktadır.

Organize sanayi bölgeleri dışında çalışan özellikle küçük sanayi sitelerindeki sanayi abonelerinin, vizesi yenilenmiş de olsa sanayi sicil belgelerini ibraz etmemeleri halinde mevzuat gereği “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer Abone Grubu” tarifelerinden faturalandırılmasını gerekmektedir. Bu durum, orta gerilim bağlantılı küçük sanayi abonelerinin faturalarında önemli bir indirim yaratacağı gibi alçak gerilim bağlantılı abonelerin kademe uygulamasından da yararlanarak faturalarının daha fazla indirimli olmasının önünü açacaktır.

Önceleri Ticarethane grubu olarak adlandırılan ve 28.4.2022 tarih 10961 sayılı EPDK Kurul Kararı ile “Kamu ve Özel Hizmetler ile Diğer Abone Grubu” adı altında tanımlanan abone tarifeleri, yakın zamana kadar en pahalı tarife grubunu oluşturmuştur. Ancak 2022 yılı başından günümüze kadar geçen süreç içinde abone grubu tarifelerine yapılan farklı zam oranları neticesinde en pahalı tarife grubu olarak karşımıza Sanayi abonelerini çıkarmıştır.

Sanayi abonelerinin, geçerlilik süresi dolan sicil belgelerini vize ettirmemeleri veya vize edilmiş halini ilgili idareye ibraz etmemeleri nedeniyle “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer” abone grubuna dahil edilmeleri halinde aylık tüketim faturalarının nasıl değişeceğini örneklemek gerekirse;

(Örneklemede, aylık tüketimi 10.000 kWh/ay olan bir abone baz alınmıştır. Bu abone için, Eylül’22 ayı tarife fiyatları kullanılarak aynı şartlarda hem sanayi grubu abone tarifesi ile hem de Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ve Diğer abone grubu tarifesi ile ayrı ayrı fatura hesaplaması yapılmıştır.)

  • Söz konusu abone trafolu orta gerilim (OG) bağlantılı ve Sanayi abone grubu tarifesinde ise aylık fatura tutarı 48.781,97 TL’dir.
  • Aynı abone Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubu tarifesine dahil edildiğinde aylık fatura tutarı 42.276,83 TL olmaktadır.  Bu durumda söz konusu abone yüzde 13,3 oranında yani 6.504,13 TL daha düşük tutarda fatura ödeyecektir.
  • Aynı abone alçak gerilim (AG) bağlantılı ve Sanayi abone grubu tarifesinde ise aylık fatura tutarı 51.364,83 TL’dir.
  • Bu abone tüketiminin Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubu tarifesi ile faturalandırılması halinde aylık fatura tutarı 43.514,58 TL’ye düşmektedir. AG bağlantılı abonelere tanınmış olan kademeli tüketimdeki indirim nedeniyle bu grupta fark OG bağlantılı abone tipine göre biraz daha fazla açılmış ve 7.850,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hal böyle olunca Sanayi abone grubuna dâhil olan bir abone, geçerlilik süresi dolan sanayi sicil belgesini vize ettirerek/yenileyerek sanayi abone grubunda kalmaya devam eder mi? Tam aksine, hayat pahalılığının bunaltıcı etkisi altında, elektrik fiyatlarının da acımasızca arttığı bu dönemde özellikle bilerek ve isteyerek yani bilinçli olarak sanayi sicil belgesini vize ettirmekten kaçınır ve mevzuat zorunluluğu ile tüketimlerinin Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubu tarifesi üzerinden fatura edilmesini tercih eder.

Aşağıda, abone grupları özelinde vergiler dâhil olmak üzere bir kWh elektrik enerjisi fiyatlarının yer aldığı tabloyu kullanarak bu hesapları farklı tüketim miktarlarına göre yapmak da mümkündür.


[1] https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-17057/elektrik-piyasasi-tarifeleri-uygulama-usul-ve-esa

[2] https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=20171&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

[3] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220402-7.pdf

DDM-DİRENÇ ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU 05.09.2022