Rekabeti Değil, Mühendis Emeğinin Ücretini Savunuyoruz

Demokrat Mühendisler, Rekabet Kurumu’nun Elektrik Mühendisleri Odası hakkında soruşturma açtığı haberi ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Elektrik Mühendisleri Odası’nın kamu kurumu niteliğinde bir örgüt olduğu ve alanındaki ücretleri belirleme hakkı olduğu vurgulandı.

Can güvenliği ile doğrudan ilişikili olan mesleğimizin standartlara uygun olarak yapılması için verdiğimiz çaba kimsenin engelleyemeyeceği gibi, rekabet bahane edilerek vasıfsız iş yapılmasının daha da önünü açacak böylesi girişimlere kararlılıkla karşı duracağız.

Rekabeti Değil, Mühendis Emeğinin Ücretini Savunuyoruz

Rekabet Kurulu 18-30/505-M sayılı karar ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. İlgili yasa ve dayanak maddesi ise 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun MADDE 4’te “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.” demektir.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın belirlediği ücretler, bir hizmetin doğru biçimde yapılabilmesi için gerekli bedellerdir. Bu bedeller rekabetin engelleyici değil, nitelikli mühendislik hizmetinin yapılabilmesi için belirlenmiştir.

Rekabet Kurumu’nun Anayasa ve yasalara, hatta kendi yasalarını bir kenara bırakarak doktorinlerle siyasi yapılanmalara göre karar vermesi yeni bir durum değildir.

EMO’ya açılan bu soruşturma teknik ve idari bir olay değil, bilinçli bir hesaplaşmanın ürünüdür. Geçmişte  aldığı kararları inkar edip ardından da aynı olay için aksine karar vermesi, kurumun güvenirliğini de ortaya koymaktadır.

Doğan Medya’nın Milliyet yayıncılığı satın alma işlemi piyasada tekelleşme bahanesi ile kurum tarafından reddedilmişti. Ancak gün geldi devran döndü ve Milliyet Yayıncılık tarafından Doğan Medya’nın satın alınmasına yine aynı kurum tarafından onay verilmiştir.

Rekabet Kurulu TMMOB ve bağlı odaların asgari ücret belirlemesinin 4054 sayılı Kanuna aykırı olduğunu değerlendirmekte ve bu değerlendirmesini çeşitli kararlarında tekrarlamaktadır. Ancak bu değerlendirmeye bağlı olarak TMMOB yöneticileri hakkında uygulamış olduğu yaptırım kararı Danıştay tarafından iptal edilmiş ve bu yargı süreci henüz sonuçlanmamıştır. TMMOB ve EMO’nun mühendislik en az ücretleriyle ilgili mevzuatı yürürlüktedir ve uygulanmaktadır.

EMO’nun En Az ücret uygulamasının tanımına bakıldığında ise bir işin/hizmetin yapılmasının bir standardı bulunmaktadır. Bu standartlar da işin niteliğine uygun yapımının bedelini ortaya koymaktadır. Bu En az ücretler ve dayanağı olan yönetmelik maddeleri defalarca dava edilmiş ancak yargı tarafından hukuka uygun bulunmuştur.

Danıştay 8. Dairesi kararlarına göre;

  • “Meslek mensuplarının sundukları hizmet karşılığında alacakları ücret yönünden asgari standardı belirleyen bir tarifenin düzenlenmesi ve bu tarifeye uyulmasının denetimi noktasında meslek odalarının yetki sahibi olduğu da dikkate alındığında, mesleğin belli bir standart ile meslek onuruna yakışacak asgari bir ücret karşılığı yapılmasını sağlamak amacıyla asgari ücret belirlenmesi yönünde yetki verilmesine ilişkin Yönetmelik hükmü ve asgari ücret tanımının, 6235 sayılı Yasa ve Anayasada belirtilen yetkiler uyarınca, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak kapsamında bir düzenleme olduğu açıktır.”

 

  • “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası`nın üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, üyeler arasında rekabet yaratılarak mühendislik hizmeti sunumunda niteliğin düşmesinin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla üyelerinin sunduğu hizmetin karşılığı olan ücretin asgari sınırlarını tespit edebileceği hususunda kuşku bulunmamaktadır.”

 

  • “Meslek odasının asgari ücreti düzenleme ve denetleme yetkisi hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi ve kamu yararı açısından da bir zorunluluktur. Ayrıca, asgari ücret belirlenmesi, mühendisler ile hizmet sunduğu kişiler arasında, asgari ücretin altında olmamak şartıyla, serbestçe ücret belirlenmesine engel oluşturmamaktadır.”

 

  • “Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla yükümlü bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Elektrik Mühendisleri Odasınca mühendisler arasında rekabet yaratılarak hizmet sunumunda niteliğin düşmesinin önüne geçilmesi ve üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla getirilen en az ücret düzenleme ve denetleme yetkisi veren dava konusu Yönetmelik hükmünde üst hukuk normlarına ve kamu yararına aykırılık bulunmamaktadır.”

Meslek Odamızı Savunmaya Devam Edeceğiz

Bu soruşturma, görev için değil gündemde yer edinmek için yapılmış bir soruşturmadır. Aynı zamanda bu soruşturma TMMOB ve bağlı Odaları için uygulanmak istenen seçilmiş bir hareketin ilk adımıdır.

Rekabet Kurulu Danıştay kararlarına rağmen kendini yasaların üzerinde görmekten geri durmamaktadır. Mühendislik hizmetine yönelik olarak verilecek kararlar Mühendislik sektörünün niteliğini etkileyecektir. Kararın olumsuz olması durumunda bu durumu da kamuoyu ile paylaşacağız.

Her ne kadar mevcut EMO 46. Dönem Yönetimi mesleğin ve meslektaşlarımızın haklarını savunmak yerine seçimle gelmiş Şube Yönetimlerinin demokratik haklarını yok saymakta, meslektaşlarını işten çıkarmakta ve haklarını ödememekte ise de Elektrik Mühendisleri Odası ve bugünkü toplumsal geleneği Demokrat Mühendislerin eseridir. Biz bu değerleri ve geleneği Rekabet Kurulu’na karşı da savunacağız.

Saygıyla duyururuz.

Demokrat Mühendisler Ankara

24.09.2018