MİSEM Eğitmenliklerine son verilen 4 üye hakkındaki karar geri çekilmelidir.

MİSEM Eğitmenliklerine son verilen 4 üye hakkındaki karar geri çekilmelidir.

EMO Yönetim Kurulu 08/07/2018 tarihli 46/13 sayılı oturumunda aldığı karar ile Sırdaş Karaboğa, Musa Çeçen, Serdar Paker ve Emre Metin’i MİSEM eğitmenliğinden mevzuatımıza aykırı bir şekilde eğitmenlikten çıkarmıştır. EMO tarihine bir kara leke olarak geçecek olan bu karar derhal geri alınmalıdır.

Oda Yönetim Kurulu’nun 08/07/2018 tarih ve 46/13 sayılı oturumda aldığı karar, Odanın internet sayfasına konulmamışsa da MİSEM’den komisyon üyelerine giden ekli yazıda

“Oda Yönetim Kurulumuzun 08.07.2018 tarih ve 46/13 sayılı oturumunda, Emre METİN, Musa ÇEÇEN, Serdar PEKER ve Sırdaş KARABOĞA’nın MİSEM Eğiticiler listesinden çıkarılması kararı alınmış idi.” Demektedir. Neresinden bakarsanız elinizde kalır. Ekli MİSEM Daimi Komisyonunun toplantı tutanaklarında ki gerekçeye bakalım:
“Gerekçe: Eğiticilerin genel kapsamlar konusunda geniş projeksiyonlara sahip olmaları ilkesine uymadıkları gözlenmiş olup eğitici olamayacaklarına karar verilmiştir.”

Nerden başlasak bilemedik. Toplantıya katılan üyelere bir bakalım.
Toplantıya EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, 2-EMO Yönetim Kurulu Üyesi Kübülay Özbek, 3-EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Saadet Nuruilah Güleç, 4-EMO Ankara Şubesi`nden Şube Müdürü Neşe Akkoç, 5- EMO Ankara Şubesi`nden Erdal Apaçık, 6-EMO Antalya Şubesi`nden Mehmet Bahadır Demir, 7-EMO Gaziantep Şubesi Teknik Görevli Erhan Pala, 8-EMO İstanbul Şubesi`nden Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, 9- EMO İstanbul Şubesi`nden Prof. Dr. Tayfun Akgül, 10- EMO İstanbul Şubesi`nden Hakkı Kaya Ocakaçan, 11-EMO Mersin Şubesi`nden Doç. Dr. Alkan Alkaya katılmışlar.

Tuhaflık şurada başlıyor 35 kişi olarak ilan edilen MİSEM Daimi Komisyonu toplantısına 10 kişi katılıyor. Bir ilginç nokta ise toplantıya katılanlardan Erdal APAÇIK (Ankara) hakkında komisyon üyesi olduğuna dair Yönetim Kurulu kararı yoktur. Hakkında Yönetim Kurulu kararı olmayan Erdal APAÇIK (Ankara) ayrıca Komisyonun raportörlüğüne seçilmiştir. EMO Gaziantep Şubesi Teknik Görevli Erhan Pala’nın misafir olarak toplantıya katıldığını MİSEM Daimi Komisyonunun komisyon üyelerine ilettiği tutanaktan öğreniyoruz.

Bir başka husus ise toplantıya katılan Antalya Şubesi`nden Mehmet Bahadır Demir ve EMO Mersin Şubesi`nden Doç. Dr. Alkan Alkaya MİSEM’e şubelerini temsilen katılmamaktadırlar. Oda Yönetim Kurulunun Şubelerine rağmen komisyona bir dayatma olarak yazdığı üyelerdir. İşin bir acıklı yanı da toplantıda Odanın hukuk müşavirinin olması. MİSEM Daimi Komisyonunun bu toplantısı, yönergesi gereği geçersizdir ve yok hükmündedir. Aldığı kararların hiçbir geçerliliği yoktur.

Zira;
“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ
Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “
Demektedir. 35+1=36 kişilik Komisyonun 19 üye ile toplanması gerekmektedir. Daha başlarken mevzuatımıza aykırı bir durum oluşmuş.
EMO içinde yıllar içinde hep birlikte oluşturduğumuz yönetmelikler, yönergeler vb mevzuat anlaşılan Yönetimin umurunda ve ilgisinde değildir. Andığımız bu yönergeyi bilmemeleri de mümkün değildir.

Gerekçe ise içler acısı. Biz bazı arkadaşlarla MİSEM’de eğitim süreci yaşamak istemiyoruz dersiniz olur biter. “Gerekçe: Eğiticilerin genel kapsamlar konusunda geniş projeksiyonlara sahip olmaları ilkesine uymadıkları gözlenmiş olup eğitici olamayacaklarına karar verilmiştir.”
Sırdaş Karaboğa, Musa Çeçen, Serdar Paker ve Emre Metin’in geniş projeksiyonlara sahip olmadıklarına hangi bilgi, deneyim ve gözlemle karar vermişler. Komisyon toplantısına katılan 11 kişiden sadece Nur GÜLEÇ, MİSEM eğitmeni ve bazı eğitimler veren bir kişidir. Diğer 10 kişinin MİSEM ile hiçbir organik ilişkisi olmadığı gibi MİSEM eğitimlerine katılımcı olarak bile katılmamışlardır.
Gerekçe bile yanlış temele dayandırılmaktadır. Yönetmeliğimizin ilgili maddesi der ki;

“EMO MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MİSEM) YÖNETMELİĞİ
Eğitimi Verecek Eğitmenlerin Tespiti
Madde 7: Eğitimi verecek olan eğitmenler eğitim konu başlıklarına göre farklılık gösterir. Konu başlıklarına göre dağılım aşağıda verilmiştir.
Mevzuat Eğitimi: TMMOB ve Odalar Mevzuatını bilen bir hukukçu ve konusunda deneyimli, EMO üyesi bir Mühendis tarafından,
Meslek İçi Eğitimde Genel Bilgilendirme Eğitimi: Meslek içi eğitim konularının genel kapsamları konusunda geniş bir projeksiyon yapabilecek yetenekte Mühendisler tarafından, Belgelendirme Eğitimleri: Her biri kendi alanında deneyimli, uygulamalarda yetkin Mühendisler tarafından verilecektir. Eğitimler belirlenirken üniversite kaynakları değerlendirilecektir.

Diğer Eğitimler:
Her disiplinin gerektirdiği (Meslek etiği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ilk yardım, hukuk gibi) diğer meslek alanlarından, konusunda yetkin kişilerce verilecektir.” İlgili maddeyi bir kere daha yazalım. “Meslek İçi Eğitimde Genel Bilgilendirme Eğitimi: Meslek içi eğitim konularının genel kapsamları konusunda geniş bir projeksiyon yapabilecek yetenekte Mühendisler tarafından,” verilecekmiş.

Bu 4 arkadaşımızın esas özelliği yönetmelikte belirtilen “belgelendirme eğitimleri”nde görev almalarıdır. Bu tasfiyeye bile bir kılıf uyduramamışlar. Eğitmenler ömür boyu eğitmen mi kalacaklar? Elbette ki hayır.

EMO MİSEM UYGULAMA USUL VE ESASLARI der ki;
MİSEM Eğitmenlerinin Eğitimi, Sertifikasyonu
Madde 6- MİSEM çalışmalarında görev alacak eğitmenlerin atanması ve görevlendirilmesi aşağıdaki koşullara uygun olarak yürütülür.
…..
c) Eğitmenler, ilk defa görevlendirilmelerinden başlayarak, eğitime katılan üyelerce doldurulan "eğitim değerlendirme formları" izlenir. Bu çalışma MİSEM Koordinatörü sorumluluğunda yürütülür.
d) Eğitmen değerlendirme anketi her eğitimden sonra yapılır.
e) Eğitim değerlendirme formları, eğitimin tamamlanmasını takiben Şube MİSEM Sorumlusu tarafından MİSEM Koordinatörlüğüne gönderilir.
Her eğitim sonucu katılımcılar tarafından eğitmenler hakkında düzenlene anketler EMO MİSEM kayıtlarında saklanmaktadır. Oda Yönetim Kurulunu ve MİSEM Daimi Komisyonunu, bu anketleri EMO kamuoyuna açmalarını talep ediyoruz. Geçmiş MİSEM Daimi Komisyonları, yeni bir süreç, herkes hep beraber öğreniyor mantığı ile anketlerin gereğini yapmamıştı. Yanlış yapmışlar. Eski komisyonların üyelerinin elinde anket sonuçları var, zira anket sonuçlarını değerlendirmek üzere görevlendirilen Komisyon üyeleri olmuştu.

Mezun olduklarının nerede ise ertesi günü EMO’ya üye olan, üye olduklarından bu yana EMO’nun her türlü çalışmasında görev ve sorumluluk alan bu 4 arkadaşımız Sırdaş Karaboğa, Musa Çeçen, Serdar Paker ve Emre Metin’in emekleri EMO’nun her hücresindedir. Oda’da başkanlık, yöneticilik yapan ve her düzeyde katkı koyan bu arkadaşlarda “geniş bir projeksiyon yapabilecek” kapasite yokmuş. Hadi oradan sizde.

Söz konusu karar Komisyonu ve Odayı küçük düşürecek ve zan altında bırakacak bir karardır. Zira adı geçen Sırdaş Karaboğa, Musa Çeçen, Serdar Paker ve Emre Metin’in geniş projeksiyona sahip olmadıklarını iddia etmek gerçeğe oldukça uzak, kindar ve hasmane bir ifadedir.
Gelelim işin içler acısı başka bir yanına;
MİSEM Daimi Komisyonu Toplantı notlarından
“….
Gündemin 4. Maddesi eğitim notlarının ve eğiticilerin değerlendirilmesi; Notların gözden geçirilerek interaktif olarak Emo Portalda yayınlanabilir hale getirilmesi yukarıda çalışma ilkelerinde belirlenmiş olup, Eğitimcilerin değerlendirme kriterleri olarak eğitim sonunda kursiyerlerden alınan anketlerin yanında eğitimlerin videoya çekilmeleri daha sonra eğiticiler tarafından izlenmesi yöntem olarak önerildi.

Yönetmeliğin madde 7 de eğiticiler için belirlediği “
Eğiticilerin genel kapsamlar konusunda geniş projeksiyona sahip olmaları” konusunun üzerinde önemle duruldu. Eğiticilerin yeni çalışma ilkeleri çercevesinde değerlendirilmeleri MİSEM komisyonu yürütmesine görev olarak oy birliği ile verildi. Genel Toplantı dilek ve tememnilerin dile getilimesi ile bitirildi. Eğitici ücretlerinin değerlendirilmesi bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Yürütme kurulu toplantısı 15.30 da komisyon yürütmesinin yaptığı devam toplantısında eğiticilerin genel toplantıda belirlenen ilkeler çercevesinde değerlendirilmeleri yapıldı. (Böyle bir toplantının da yapılmadığı orada bulunan ve istifa eden bir üye tarafından dile getirilmiştir. Komisyon yürütmesi olarak seçildiği ifade edilen Nur Güleç, Doç. Dr. Alkan Alkaya ve Erdal Apaçık açıkça usulsüz tutanak düzenlemişlerdir.)
Değerlendirme sonuçlarına göre;
Eğiticilerin eğitimlere devam etmeleri,
Emre Metin Musa Çeçen, Serdar Paker, Sırdaş Karaboğa yönetmelikte belirtilen “Eğiticilerin genel kapsamlar konusunda geniş projeksiyonlara sahip olmaları ilkesine uymadıkları gözlenmiş olduğundan eğitici olamayacakları kararına varılmıştır. OYK konunun iletilerek gereğinin yapılmasını talep edilmektedir. “

Toplantı kararlarından altını çizdiğimiz, “MİSEM komisyonu yürütmesine görev olarak oy birliği ile verildi.“ ifadesine göre MİSEM Daimi Komisyonu içinden bir de yürütme komitesi oluşturulmuş, bu da Odamız için hukuksuz yeni bir işleyiş. Daimi komisyonun hak ve yetkileri gasp eden bu yürütme kurulu, komisyonda konuşulanları tercüme etmiş ve böyle söylenmek istiyor diye kararlar almış. MİSEM Daimi Komisyon üyelerini de hak ve yetkilerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. (MİSEM Daimi Komisyonu 07 Temmuz 2018 46/1 nolu oturum kararlarından)

Odamızın komisyonlar yönergesine göre komisyonlarda yürütme komitesi veya başka bir isimle ayrı bir icra organı yoktur. Enerji Daima Komisyonunun kendi çalışmaları için oluşturdukları bir çalışma usul ve esaslarında bir yürütme kurulu vardır. EMO tarihine bir kara leke olarak geçecek olan bu kararı alanları her platformda teşhir edeceğiz.

MİSEM Daimi Komisyonu üyelerini kendileri üzerinden yapılmaya çalışılan kin ve intikam temelli operasyonlara alet olmamaya çağırıyoruz. Böyle bir çağrıyı bu işlemden esas sorumlu EMO Yönetim Kuruluna yapmayı gereksiz görüyoruz. Zira kin ve intikam duyguları ile hareket eden, yıkım ve karalama ekibi olarak çalışan bu anlayışa ne söylenirse boş.

Sırdaş Karaboğa, Musa Çeçen, Serdar Paker ve Emre Metin arkadaşlarımızdan eğitim almış olan tüm üyelerimizi Oda Yönetim Kurulunu ve MİSEM Daimi Komisyonunu protesto etmeye çağırıyoruz.

Ayrıca bu metnimizin ulaştığı tüm üyelerimizi de yok hükmündeki bu abuk kararı Oda Yönetim Kurulu ve MİSEM Daimi Komisyonu nezninde protesto etmeye çağırıyoruz. Her ne kadar kendilerine çağrı yapmayı gereksiz görüyoruz desek te, işlemden sorumlu olduklarında doğrudan sorumlu olduklarından dolayı Oda Yönetim Kurulu bu kararını derhal geri çekmeli ve hem Sırdaş Karaboğa, Musa Çeçen, Serdar Paker ve Emre Metin’den hem bu arkadaşlarımızdan eğitim alanlardan hem de EMO camiasından özür dilemelilerdir.

Son olarak belirtmeliyiz ki Oda Yönetim Kurulunun aldığı bu karar, kuruluşundan bu yana MİSEM’e inanılmaz katkıları olan 4 arkadaşımız Sırdaş Karaboğa, Musa Çeçen, Serdar Paker ve Emre Metin için bir onur vesikasıdır.

Devrimci Demokrat Mühendisler Ankara
04.08.2018