Hedeflerimiz 2022-2024+

HEDEFLERİMİZ

Mühendisliğin, bilim ve teknolojinin toplum yararına kullanılmasını, Toplumun doğru biçimde bilgilendirilmesi ve Mühendislerin sorunlarına çözüm sağlamayı Ana İlke olarak kabul ederiz.
1. Yönetimsel Hedefler
1.1. EMO; Anayasa, Yasa ve yönetmeliklerden aldığı güçle, toplumu bilgilendirme konusundaki çalışmaları kesintisiz sürdürecektir.
1.2. Yönetim Kurulu; birlikte üretme/birlikte yönetme ilkesini esas alacak, yedek üyelerle birlikte toplanacaktır.
1.3. Planlı, Bütçesel disiplin içinde etkin ve verimli çalışması sağlanacaktır.
1.4. Yasa ve yönetmelikten doğan yetkiler kullanılarak; Meslek alanını içeren her türlü olayda müdahil olunacak, özellikle standartlara uymayan, yetkisiz kişiler tarafından yapılan uygulamalar için gerekli incelemeler yapılacak ve konu hakkında kamuoyunu bilgilendirilecektir.
1.5. Şube Danışma Kurulları; üyenin fikirlerini ön plana çıkaracak, üye düşüncelerinin doğrudan Yönetim Kuruluna iletildiği bir ortam olması sağlanacaktır.
1.6. Komisyonlar; ODA politikalarına yön veren, ciddi veri üreten bir düşünce ile oluşturulacaktır. Etkin çalışması sağlanacaktır.
1.7. İşyeri Temsilciliklerinin de aktif olması sağlanarak; İl ve İlçe Temsilcilikleri ile aynı koşullarda yer alması için çalışma yapılacaktır.
1.8. Üyeye yönelik tüm işlemlerin ve yazışmaların e-imza üzerinden ve veri tabanı üzerinden kısa sürede tamamlayabilmesi için Oda Merkezine destek verilecek, gerekirse görev üstlenilecektir.
1.9. Şubeden verilen hizmetler EMOP (EMO Portal) üzerinden yapabilecek, aynı biçimde Şubenin de üyeye erişmesi için EMOP, sosyal medya ortamları gibi elektronik ortamlardan yararlanılacaktır.
1.10. İl, İlçe ve İşyeri Temsilciliklerindeki tıkanıklığı ortadan kaldırılması, yapısal dönüşüm sağlanarak gerekli etkinliklerini kazanması için EMO Örgütünün Yeniden Yapılanması Çalıştayı düzenlenecektir.
2. EMO ve TMMOB’ye Yönelik Hedefler
2.1. TMMOB ve EMO’nun daha dinamik bir yapıya dönüşmesi için çaba gösterilecektir.
2.2. EMO’nun ilgi alanlarına giren konulara yönelik: kısa, orta ve uzun vadeli düşünce ve çözüm üretip, çalışma yapılacaktır.
2.3. EMO ve TMMOB Çalışma gruplarının ve İKK’nın aktif çalışması, ürün/düşünce/politika üretebilmesi için gerekli katkı ve destekler verilecektir.
2.4. EMO’nun çalışmalarının geniş kesimlere ulaşması ve geniş kesimlerin görüşünün de ODA/Şube çalışmalarına kolay erişmesi sağlanacaktır.
2.5. Meslektaşların/Üyelerin/öğrencilerin bilimsel/teknolojik başarılarının teşviki ve farkındalık yaratmak amacı ile Teşvik/Katılım belgeleri/ödülleri vermek üzere çalışmalar yapılacaktır. Alanında uzmanlardan oluşan jüriler oluşturulacaktır.
2.6. Bilimsel alanda Mesleğimize ve Odamıza önemli katkı koyan bilim insanları, üyeler belirlenerek isimlerinin geleceğe taşınması için Andaçlar hazırlanacaktır.
3. Üyeye Yönelik Hizmetler
3.1. Üye kayıtları, yapılan işler ve deneyimlerle birlikte (SGK kayıtları, sosyal medya ortamları ile) sürekli güncel tutulacaktır.
3.2. Kadın üyelerin sorunlarının çözümü için her ay yapılanlar EMO ve TMMOB’ye taşınacak, gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
3.3. Üyelerin ODA’dan istediği hizmetlerindeki sorunları çözecek, yeni yaklaşımlar (fiziki ve elektronik ortamı birlikte destekleyecek) geliştirilecektir.
3.4. Üyelerimizin istihdam sorunlarını araştırmak, İşsiz mühendislerin işsizlik süresini azaltmak, çözüm önerileri üretmek, sorunları aşmak ve dayanışmak amacıyla profesyonel destek sağlayacak Mühendis Dayanışma Bürosu kurulacaktır. Yönetim olarak bu çalışmalara her türlü destek sağlanarak üyemizin zor anında yanında olunacaktır.
3.5. Üyelerin işsizliğin azaltılması, mühendislik uygulama alanlarının geliştirilmesi ve bu alanlara yönelik mevzuatların oluşturulması amacıyla EMO’ya destek verilecektir.
3.6. Yoğun üye çalışmalarının yaşandığı yerlerdeki üyelerimizin erişimi için Uygulamalı Eğitim Merkezi ve İrtibat Büroları oluşturulacaktır.
3.7. İş yaşamına yeni başlayacak üyelere: çalışma alanlarında yol gösterici (sorumluk, proje yönetimi, kuruluş, mali-hukuki sözleşmeler vb gibi konularda) bilgilendirme eğitimi ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.
3.8. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu kısa süreli ofis çalışmalarını gerçekleştirmesi için Şube binaları, eğitim merkezleri, İl/ilçe temsilciliklerdeki uygun mekanlar: süreli ve ücretsiz olarak kullanıma sunularak Üyelerimize destek verilecektir.
3.9. Üyelerin ODA’ya bağını güçlendirmek, Üye olmayanlarında üye olmaları için (eğitim, teknik ve sosyal uygulamalar gibi) yeni yaklaşımlar geliştirilecektir.
3.10. Üyelerin aidatları ile ilgili bilgileri her iki/üç ayda bir hatırlatarak duyuru, ziyaret, görüşme vb yöntemler kullanılarak kısa sürede ödemenin yapılması sağlanacaktır. Aidat borçlarının ödenmesi için yeni yöntemler geliştirilecektir.
3.11. SMM üyelerini gelir kapısı olarak gören bir yaklaşım yerine; Mesleki Denetimin üye ve toplum yararına dönüşmesi için (SMM üyeler ile birlikte) yeni bir Mesleki Denetim yöntemi geliştirilecektir.
3.12. Yeni Teknoloji Uygulamaları ve Proje Sergileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge Günleri düzenlenecektir.
3.13. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışması yapan öğrenci/araştırmacı üyelerimiz için özel bir web portal üzerinden buluşmaları ve iletişime geçmeleri sağlanacaktır.
3.14. Belirli sektörlerdekilerin bir araya gelebilmeleri için Buluşma Günleri düzenlenerek, üyelerimizin aynı alanda çalışanlarla iletişim kurması sağlanacaktır. Katılımcılardan sektörde meslek alanımıza yönelik yaşanan sorunları öğrenip, bu sorunları ve çözüm önerileri rapor halinde yayınlanacaktır.
3.15. Emekli üyelerimizin bilgi birikimleri yazılı, görsel vb ortamlara aktarılarak geniş kesimlerin yararlanması sağlanacaktır.
3.16. Şube faaliyetleri içerisinde yer alan (komisyonlar, sempozyum, çalıştay vb. gibi) etkinlerde emekli üyelerimizden önemli katkı koymaları sağlanacaktır.
3.17. Üyelerin çalışma yaşantısında teknik uygulamalar nedeniyle Bakanlık, Kurum, kuruluş, belediyeler, bağlı şirketler (TEDAŞ, EDAŞ’lar, Telekomünikasyon, Sağlık kurulları) gibi karar vericilerin: standart dışı ve keyfi uygulamalarını tespit edip; bu sorunları aşmak için girişimlerde bulunulacaktır. Tek tip teknik uygulamanın yerleşmesi sağlanacak, gerektiğinde de belirsizlikleri kaldırmak için norm oluşturup tavsiye olarak yayınlanması sağlanacaktır.
4. Örgütlenme Sekreterliği/Üye İlişkileri
4.1. EMO’daki Üye/mezun oranı %67 iken, 2022’de %75, 2030’a kadar da % 80’e çıkarmak hedeflenecektir.
4.2. Üyeler arasındaki teknik uygulama sorunlarının kısa zamanda aşılması için; Yönetmelik maddeleri uygulanacaktır.
4.3. Üyeler için teknik ve sosyal etkinliklerle bilgi artırımı ve dayanışması sağlanacaktır.
4.4. Dönem boyunca işyeri ziyaretleri ile mesleki çalışmalar ve üyenin sorunlarının anlaşılması ve çözümüne yönelik çalışılacaktır.
5. EMO GENÇ İlişkileri:
5.1. EMO Genç örgütlenmesi yok denecek kadar azdır. Şube sınırları içinde: öğrenciler arasındaki üye olan Emo-Genç üye sayısı; 2022’de % 30‘a, 2030’da % 80 seviyesine çıkarılması için çalışılacaktır.
5.2. Bitirme Ödevlerini incelemeye yönelik bir komisyon kurulacak; 2022 yılında en iyi olan ilk 3 bitirme projesine belge/ödül verilecek, 2022’de ise en az 10 değişik dalda olmak üzere ilk üç projeye belge/ ödül verilecek kamuoyu ile paylaşılacaktır.
5.3. Bitirme Projesi için destek arayan öğrencilerin projesi ile bu projelere destek olmak isteyenleri, bir araya getirecek emo portal içinde bir web portal oluşturularak, öğrencilerin başarısına katkı sağlanacaktır.
5.4. EMO Genç üyelerine [email protected] e-posta adresi verilmesini sağlayarak öğrenci üyelerin; EMO genç üyeliğine olan talebin artması sağlanacaktır.
5.5. EMO Genç üyelerinin Staj sorunları ve teknik sorunlarının çözülmesine yönelik Staj Bürosu kurulacaktır.
5.6. Şube’nin etki alanındaki tüm üniversitelerle ilişkiler geliştirilecek, öğrenci üyelerle ilişkileri geliştirmek için kamp, küçük çalışma grupları ile teknik ve sosyal etkinlik çalışmaları yapılacaktır.
6. Teknik Çalışmalar
6.1. Proje onay sürecinin doğru yürütülmesi, proje onayının üyenin zorunlu bir bedel ödeme anlayışı değiştirilecektir. Proje onayı işlemi; üyeyi denetlemek için değil, üyesine destek verecek biçime dönüştürülecektir. EMO onayının, bir ayrıcalık olarak bilinmesi sağlanacaktır.
6.2. Alan yoğunluğuna göre tam zamanlı, yarı zamanlı, gönüllülük yaklaşımlı üyelerden destek alınarak, ODA’nın 11 adet mühendislik alanının da etkin olması sağlanacaktır.
6.3. Teknik uygulamalardan doğan Üyenin ve Şubelerde yaşanan mesleki sorunlara yönelik çalıştay düzenlenecek, bu çalıştayda elde edilen veriler EMO’ya aktarılacaktır. Şube yetkisinde bulunulanlar kısa sürede çözülecek, diğerlerinin de çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
7. Üniversite ve Akademik İlişki
7.1. Üniversitelerle ilişkiler Akademik Kamp ve EMO Bilimsel Dergi üzerinden yürüyen yapı desteklenecek, ek olarak da değişik Konferans, Çalıştay gibi etkinlikler düzenlenerek akademisyenlerle ilişki geliştirilecektir.
7.2. Üniversiteler ve akademik ilişkileri düzenlemek için deneyimli (üniversitelerden veya sektörden vb) gönüllülük esasına dayalı koordinatör görevlendirilecektir.
8. Yönetmelikler
8.1. Üye profilindeki değişiklikler gün geçtikçe artmaktadır. Diğer yandan da Elektrik Mühendisliği dışında diğer mühendislik alanlarına yönelik yönetmelik (Elektronik, Haberleşme, Biyomedikal vb) çalışması yapılacaktır.
8.2. Mühendislik yetki ve sorumlulukların belirlenmesinde çok daha aktif görev alınacaktır. Başta Mesleki Yeterlilik Kurumu olmak üzere yetkilerimizi aşındıracak her türlü (gerek imza yetkileri gerekse eğitim çalışmalarında) uygulamada etkin politika izlenecek, meslek alanında EMO’suz bir çalışmanın geçerli olamayacağı anlayışı hakim kılınacaktır.
9. MİSEM ve Diğer Eğitimler
9.1. MİSEM eğitimlerinin ticari bir kurum olmadan Üyesinin yaşam boyu eğitim almasan anlayışı genişleyerek yaygınlaştırılacak, ODA tarafından MİSEM kapsamında verilecek eğitim faaliyetlerine özel önem verilecektir. EMO portal ve sosyal medya ortamlarından yararlanılacaktır.
9.2. MİSEM Eğitimleri: Meslek içi eğitimde karşılaşılan sorunlar tespit edilecek, MİSEM eğitimlerinin Şube sınırları içerisinde yaygınlaşması için uğraşılacaktır.
9.2.1. Birinci Grup Eğitimler: MİSEM eğitimlerinin biçimi: Video, Webinar, Yüzyüze Eğitime dönüşmesi için çaba gösterilecektir.
9.2.2. İkinci Grup Eğitimler: Webinar Eğitimleri meslek alanımızın tüm alanlarını kapsayacak biçimde değişik konuları da içerecek biçimde yaygınlaştırılacak, EMO-portal’dan üyelerimizle paylaşılacaktır.
9.2.3. Üçüncü Grup Eğitimler: Yoğun istekte bulunulan konu ve alanlardan başlayarak, üyelerin ihtiyaç duyduğu tüm meslek alanlarında eğitim verilmesi sağlanacaktır.
9.3. Üniversite Eğitimleri
9.3.1. Mühendislik Bölümlerinin sorunlarını belirleyip, bu sorunların aşılması için çalışma yapılarak bilgi donanımlı Mühendisler yetişmesi için çaba gösterilecektir.
9.3.2. Meslek alanına yönelik bir bölümün açılabilmesi için en az ne tür teknik ve eğitmen olanaklarının olması gerektiği yönünde çalışma yapılacaktır. Sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.
10. Kütüphane ve Yayın
10.1. Üyeler: Bilimsel makaleler de dahil olmak üzere, Meslek Alanını kapsayan yayınlar her türlü demeç, haber ve raporlara EMO-portal’dan erişebileceklerdir.
10.2. Meslek alanlarımıza yönelik Oda’nın görüşleri ile bu alanda yapılan yanıltıcı görüşler değerlendirilip kamuoyu aydınlatılacaktır.
10.3. Özellikle emekli Üyelerin mesleki bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla gerekli çalışma yapılacak. Ülkemizde Oda ve Mühendislik uygulamalarına yönelik belgesel (doküman, görsel, işitsel bildiri, vb) veri oluşturmak için çalışma yapılacaktır.
11. Test Ölçüm Merkezi
11.1. Test Ölçüm Merkezinin çalışması desteklenecek, kurum, kuruluş ve Şirketlerin ihtiyaç duyduğu özellikle de üyelerimizin çalışma yapmadığı alanlarda hizmet vermesi de sağlanacaktır.
11.2. Test ölçüm merkezinde görevli üyelerimize; teknik, idari, sosyal ilişkiler konusunda eğitimler verilecektir.
11.3. Yazılan raporların Bilirkişilik ve/veya Norm Geliştirme Merkezinin belirlemiş olduğu standartlarda, güvenirliği yüksek, kamuoyunda geniş kesimlerin bilmesi ve tercih etmesi için çalışma yapılacaktır.
11.4. Test-Ölçüm Merkezi yeniden yapılandırılarak geçici işsizlik yaşayan üyelerimizin istihdamına yönelik dönüşümlü istihdam/eğitim projesi geliştirilecektir.
12. Laboratuvar ve Testler
12.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, ilgili Şirketleri, Üniversitelerin test merkezleri, laboratuvarlar ve bunların test olanakları araştırılacaktır. İlgili kurum ve kuruluşların test merkezlerinden ihtiyaç duyulduğunda yaralanmak üzere protokoller yapılacaktır. Herhangi bir teknik sorunda bu Test ölçüm merkezlerinden yararlanılacak. Teste katılan mühendislerin bilgi ve deneyimleri de artmış olacaktır.
12.2. Mesleki alanda ihtiyaç duyulan Testlerden yapılabileceklerin belirlenecektir. Testlerin Oda üzerinden yapılması sağlanırken Oda’nın güvenirliği ve etkinliği ön plana çıkacaktır. Teste katılan ODA üyelerinin bilgi birikimi artarken ODA’nın da sektörde daha etkin olması sağlanacaktır.
13. Üyelerin Belgelendirilmesi
13.1. ODA’nın üyenin yalnızca Disiplin sicili uygulaması anlayışı yerine; Üyenin mesleği deneyim ve gelişimlerini de kapsayacak biçimde genişletilecektir. ODA, Üye ilişkileri ve Üyenin meslek alanlarında yetkilendirme için bir veritabanı oluşturulacak, üye bu verilere elektronik ortamdan erişebilecektir.
13.2. Üye hangi alanda çalışma yapıyorsa çalıştığı firmadan, kurum ve kuruluşlardan (ODA’nın yayınlayacağı biçimdeki-örneğin KİK İş deneyim belgesi gibi) aldığı belgeye dayanarak üyenin (veri tabanına) sicil defterine işlenecektir.
13.3. Üyenin farklı bir alanda çalışma yapması durumunda ODA tarafından gerekli eğitimleri alıp almadığı ve yeterlilikleri ölçülecek ve bunun üzerinden belge verilmesi sağlanacaktır.
13.4. Tecrübenin belgelendirilmesi (ulusal-uluslararası) konusunda Yönetmelik hazırlığı yapılacaktır. Üye talep ettiğinde bu belgelere dayanarak belge verilecektir.
14. Norm Geliştirme Merkezi
14.1. Norm Geliştirme geçici dönem sekretaryası EMO Yönetim Kurulu’ndan talep edilecektir.
14.2. Mühendislik alanında IEC, IEEE, ITU-T, ITU-R ve gerekse de TSE tarafından yayınlanan standartlar gözetilerek mühendislik alanının uygulama kısımlarında önemli boşlukların doldurulması için çalışma yapılacaktır.
14.3. 2024’e kadar web ortamında Wikipedia örneği gibi bir altyapı oluşturularak geniş kesimlerin katkısı sağlanacak, yeterli olgunluğa erişenler normlar da, EMO Normu olarak yayınlanacaktır. Uygulamalardaki eksiklikler/boşluk doldurulacaktır.
15. Asansör Denetim Hizmeti
15.1. Asansör denetiminde toplumun ve kamunun ihtiyaç duyduğu denetimler hızla yapılacak biçimde deneyimli ve eğitimli mühendislerle hizmet verilecektir.
15.2. Verilen hizmetler ve periyodik test yapıları özel yazılımlarla veritabanına aktarılarak zamanı verimli kullanacak, randevu sistemi içeren bir sistem kurulacaktır.