EMO Ankara Şubesi’nde Değişim Başlıyor

HEDEFLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

ÜLKEMİZ VE MESLEĞİMİZ İÇİN

Ülkemizin, bölgemizin, kentimizin, toplumumuzun sorunlarının çözümüne ilişkin yürütülebilecek çalışmalar için Meslek Odamızı; etkin, katılımcı bir organizasyon ortamı olarak konumlandıracağız.

Meslektaşlarımızın; mesleki, ekonomik, demokratik, özlük hak ve çıkarlarının her düzlemde korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapacağız.

Mesleki alanlarımızın düzenlenmesi, uygulama alanlarının geliştirilmesi yönünde merkezi ve yerel mevzuat düzenleme süreçlerine aktif olarak katılacağız. Alanlarımızı terk etmeyeceğiz.

ÜYELERİMİZ İÇİN

Mesleki deneyimler de içeren üye kayıtlarını (SGK bilgileriyle) sürekli güncel tutacağız. Yapılan işlerin bilgisini de sosyal medya ortamlarında sürekli duyuracağız.

Üyelerimizin istihdam sorunlarını araştırmak, işsiz mühendislerin işsizlik süresini azaltmak, çözüm önerileri üretmek, sorunları aşmak ve dayanışma göstermek amacıyla profesyonel destek sağlayacak Mühendis Dayanışma Bürosu kuracağız. İşsiz üyelerimizin zor anlarında yanında olacağız.

Üyelerimizin yoğun olarak çalışma gösterdiği yerlerde, üyelerimizin erişimi için İrtibat Büroları oluşturacağız.

İş yaşamına yeni başlayacak üyelere; çalışma alanlarında yol gösterici (sorumluluk, proje yönetimi, kuruluş, mali-hukuki sözleşmeler vb. gibi konularda) bilgilendirme eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.

Emekli üyelerimizin bilgi birikimlerini; yazılı, görsel, işitsel biçimlerde elektronik ortamlara aktararak geniş kesimlerin yararlanmasını sağlayacağız.

Üyelerimizin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerini karşılayacak, bu alanlardaki gelişimlerini sağlayacak ortamlar oluşturacağız.

Meslek alanımızdaki ilgili kurumlarla ilişkiye geçerek ortak eğitim, test, laboratuar hizmetlerini, kamu yararını gözeterek hayata geçireceğiz.

Komisyonların; Oda politikalarına yön veren, veri üreten bir biçimde, etkin olarak çalışmasını sağlayacağız.

SMM ÜYELERİMİZ İÇİN

SMM üyelerimizin; sadece elektrik alanında değil; elektronik, endüstri 4.0 ve otomasyon alalarında da faaliyetler yürütebilmeleri için çalışmalar yapacağız.

SMM üyelerini gelir kapısı olarak gören bir yaklaşım yerine; mesleki denetimin, üye ve toplum yararına dönüşmesi için yeni bir mesleki denetim yöntemi geliştireceğiz.

SMM üyelerimizin Başkent Gaz protokolünden kaynaklanan sorunlarının çözümü için EPDK dahil ilgili tüm kurumlar ile görüşmeler yapacağız.

Üyelerin çalışma yaşantısında teknik uygulamalar nedeniyle bakanlık, kurum, kuruluş, belediyeler, bağlı şirketler, TEDAŞ, EDAŞ’lar, telekomünikasyon, sağlık kuruluşları gibi karar vericilerin, standart dışı ve keyfi uygulamalarını tespit ederek, bu sorunları aşmak için girişimlerde bulanacağız. Tek tip teknik uygulamanın yerleşmesini, gerektiğinde de belirsizlikleri kaldırmak için norm oluşturup tavsiye olarak yayınlanması sağlayacağız.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluk Hizmeti kapsamı genişletilecek, elektrik dağıtım şirketlerince rekabet yasasına aykırı olarak trafolu abonelere kurdukları iştirak şirketleriyle “Enerji Tarife Danışmanlığı” hizmetinin SMM meslektaşlarımız tarafından verilmesi ile tesis sahipleri için hizmetin cazibesi artırılacaktır. Enerji Tarife Danışmanlığı ile YG İşletme Sorumluluk Hizmetinin birleştirildiği bir portal şube tarafından oluşturulacak ve EMO Ankara Şubesi’nin pilot şube olarak başlatacağı “Enerji Tarife Danışmanlığı ve YG İşletme Sorumluluk Portalı” üzerinden denetlemeler yapılabilecek ve elektrik dağıtım şirketlerinin enerji arz kalitesi kamuoyuna düzenli periyotlarla rapor olarak yayımlanacaktır.

TSE ve MMO’nun  dahil olduğu “EKİPNET – İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Takibi Programına” ilişkin yapılan protokole dahil olarak üyelerimizin Ekip.Net eğitimlerini kendi odalarından almalarını sağlayacağız.

KADIN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN

Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi hayata ve çalışma yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak amacıyla, Oda üye ve çalışanlarının “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramı hakkındaki farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenleyeceğiz.

Kadın meslektaşlarımızın eğitim ve çalışma yaşamında karşılaştıkları her türden cinsiyetçi ayrımcılıkla mücadele edeceğiz, eşit işe eşit ücret hakkının hayata geçirilmesi için çalışacağız.

EĞİTİM KALİTESİ VE ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ İÇİN

Üniversiteler ve akademik ilişkileri düzenlemek için deneyimli ve gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösterecek koordinatör görevlendireceğiz.

Üniversitelerle ilişkiler EMO Akademik Kamp ve EMO Bilimsel Dergi üzerinden yürüyen yapıyı destekleyecek, ek olarak da farklı konularda konferans, çalıştay gibi etkinlikler düzenleyecek ve akademiyle olan ilişkileri genişleteceğiz.

Şube sınırları içinde EMO-Genç üye oranının; 2020’de %30, 2030’da %80 seviyesine çıkarılması için çalışacağız.

Bitirme projesi için destek arayan öğrencilerin projesi ile bu projelere destek olmak isteyenleri bir araya getirecek EMO içinde bir web portal oluşturarak öğrencilerin başarısına katkı sağlayacağız. EMO Genç üyelerinin staj sorunları çözülmesine ve teknik destek verilemsine yönelik Staj Bürosu kuracağız.

Şubenin etki alanındaki tüm üniversitelerle ilişkileri geliştirecek, öğrenci üyelere yönelik kamp, küçük çalışma grupları ile teknik ve sosyal etkinlikler yapacağız.

Bilimsel alanda Mesleğimize ve Odamıza önemli katkı koyan bilim insanlarını, üyelerimizi tespit ederek isimlerinin geleceğe taşınması için andaçlar hazırlayacağız.

ENGELLİ ÜYELERİMİZ İÇİN

Engellilere yaşanabilir ve çağdaş kent hizmetlerinin sunulması, engellilerin kent yaşamına dair karar süreçlerine etkin katılımlarının sağlanması, hizmetlerden verimli bir şekilde yararlanmaları, her bakımdan gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin pozitif ayrımcılık ve insan hakları temelinde alınması ve bu konuda farkındalık yaratılması için çalışmalar yürüteceğiz. Engelli üyelerimizin mesleki faaliyetlerini gösterirken karşılaştıkları her türlü ayrımcılık ve engelde, sorunun aşılması için dayanışma göstereceğiz.

ODAMIZ VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ İÇİN

Daha etkin ve güçlü bir EMO Ankara Şubesi yaratılması yönünde örgüt içi demokrasi anlayışımızın gereği “Yerinden Yönetim ve Merkezi Koordinasyon” ilkesi doğrultusunda “birlikte üretme, birlikte yönetme” anlayışıyla; katılım, paylaşım, iletişim mekanizmalarını artırıp geliştirerek uygulamaya geçireceğiz.

Odamızın/Şubemizin emekten, halktan ve eşitlikten yana olan kurumsal yapısıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve uzmanlık dernekleriyle ilişkiler kurup ortak çalışmalar yürüteceğiz.

Şube Danışma Kurullarının; üyenin fikirlerini ön plana çıkaran, üye düşüncelerinin doğrudan Yönetim Kuruluna iletildiği bir ortam olmasını sağlayacağız.

MİSEM ve Diğer Eğitimler

MİSEM eğitimlerini, ticari bir kaygı gütmeden yaygınlaştıracak, MİSEM kapsamında verilecek eğitim faaliyetlerine özel önem vereceğiz. EMOP ve sosyal medya ortamlarını daha etkin olarak kullanacağız.

Meslek içi eğitimde karşılaşılan sorunları tespit edecek, MİSEM eğitimlerinin Şube sınırları içerisinde yaygınlaşması için uğraşacağız.

Kütüphane ve Yayın

Üyelerimizin bilimsel makaleler de dahil olmak üzere, meslek alanıyla ilgili yayınlara, her türlü demeç, haber ve raporlara EMO’dan erişebilmeleri için gerekli çalışmaları yapacağız.

Meslek alanlarımıza yönelik Oda’nın görüşleri ile bu alanda yapılan yanıltıcı bilgileri değerlendirecek ve kamuoyunu aydınlatacağız.

Ülkemizde Oda ve öühendislik uygulamalarına yönelik belgesel (doküman, görsel, işitsel bildiri, vb) veri oluşturmak için çalışmalar yapacağız.

Mühendislik alanında IEC, IEEE, ITU-T, ITU-R ve gerekse de TSE tarafından yayınlanan standartlar gözetilerek mühendislik alanının uygulama kısımlarında önemli boşlukların doldurulması için faaliyetler sürdüreceğiz.