ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜM SERTİFİKASI ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI


 (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-7.htm)

6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak ve bu amaçla verilecek kurstan bahsetmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası neden bu eğitimleri veremiyor?  

6 Nisan 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30737 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:   ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜM SERTİFİKASI ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ   MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak ve bu amaçla verilecek kursa katılmak isteyen başvuru sahiplerinin; ihtiyaç halinde dört yıllık lisans mezunları da dâhil edilmek üzere, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokulu ile liselerinin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, otomasyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerden mezun olması gerekir.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 6 – (1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası için verilecek kursun konu başlıkları aşağıdaki şekildedir: a) Elektromanyetik alan/dalgalar ve anten. b) Elektromanyetik alan maruziyeti ve insan sağlığına etkileri, dünya standartları ve Türkiye’deki durum. c) Hücresel sistemler. ç) İlgili mevzuat. d) Elektromanyetik alan ölçüm cihazları kullanımı. e) Saha uygulamaları. (2) Kurumun geliştirdiği yazılım ve sistemler ile mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak kurs içeriği güncellenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır.” MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.   Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 21/6/2018 30455

DİRENÇ.BLOG 

16 Nisan 2019